Vietnam 2014, Otake Nobutoshi-sensei seminar

Reply